T.C. MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI
                                                                                                                        PERSONELLERİ
 
                                                                                                                
                                                                                          
 
 Yazı İşleri Bürosunun Görevleri;
 
Evrak havale ve dağıtımı
Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT, özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri
Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)
Vakıflarla İlişkiler,
Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.
Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler
Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri.
Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri
Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu,
Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri,
Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemleri
İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.
Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlamalar,
Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler,
Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.
Sıkıyönetim / olağanüstü hal iş / işlemler,
Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
 
                                                                                                                                                                
                                                     
 
                                                                                                  
İlçe Mahalli İdareler Şefliği Görevleri 
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, Kaymakamlıklarca yapılması gereken mahalli
idareler ve mahalli idare birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
İlçe Brifingi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.Kaymakamlık Makamına verilen, Mahalli İdareler Şefliğine havale edilen ihbar, şikayet ve suç duyuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Mahalli İdareler ve mahalli idareler birliklerinin hukuki konularda görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa göndermek.
Belediye Başkanının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek.5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Kaymakamlığımıza gönderilen Meclis ve Encümen kararları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Belediyenin yapacağı ihalelerin ilanlarını yapmak ve tutanaklarını tutmak.
Muhtarların izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek.
Muhtarların resmi mühürleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Eğitim ve Kültür işlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Bayındırlık ve imar işlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Mahalli İdareler işleri ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Yerel gündem ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Araştırma, planlama, Koordinasyon işlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Soru önergelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Kaymakamlar toplantısı kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Şehit ve Gazi işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
                                                                                             
                                                               
 
                                                                                   
 
İlçe Hukuk İşleri Şefliğinin Görevleri
 
 • Apostil ve Bakım Belgelerini tasdik etmek.
 • Apostil Tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • İlçe İdare Kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek.
 • İlçe İdari Kurulunun idari, istişari ve kanuni olarak vermiş olduğu kararları hazırlamak, iş ve işlemleri yapmak.
 • Muhtelif kanunlardan kaynaklanan men ve tahliye ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları, köy yerleşim yeri ve tabii yer adlarının değiştirilmesi işlemlerini yürütmek.
 • 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Harita iş ve işlemlerini yürütmek.
 • İnsan Hakları Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Hukuk işleri şeflliği ve İdare Kurulu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.